top of page

PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Postema Bouwbedrijf. Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij uw persoonsgegevens. Postema Bouwbedrijf vindt zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Uw persoonsgegevens worden dan ook met de nodige zorg verwerkt en beveiligd.

ARTIKEL 1. BEDRIJFSGEGEVENS

Postema Bouwbedrijf, gevestigd te van Ruysdaellaan 93, 2661SG in Bergschenhoek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze Contactgegevens:

Postema Bouwbedrijf

van Ruysdaellaan 93, 2661SG Bergschenhoek

06-24287906

info@postemabouw.nl

www.postemabouw.nl

ARTIKEL 2. PERSOONSGEGEVENS

Postema Bouwbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankgegevens IBAN

- Fotomateriaal

- Identiteitsbewijs

ARTIKEL 3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@postemabouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

ARTIKEL 4. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Postema Bouwbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Postema Bouwbedrijf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

ARTIKEL 5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Postema Bouwbedrijf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Postema Bouwbedrijf) tussen zit.

ARTIKEL 6. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Postema Bouwbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Wettelijke grondslag

- Sollicitatieprocedure: 4 weken

- Gerechtelijke procedures: 2 jaar

- Identiteitsbewijs: 5 jaar

- Telefonisch contact: 2 jaar


Voor persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Postema Bouwbedrijf zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

ARTIKEL 7. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Postema Bouwbedrijf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ARTIKEL 8. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Postema Bouwbedrijf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Postema Bouwbedrijf gebruikt enkel cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website. Maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.
De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons zelf geplaatst, maar door derde partijen. Wij hebben deze derde partijen geen toestemming gegeven deze informatie vrij te geven. Ook deze derde partijen mogen wettelijk gezien niet zomaar informatie vrijgeven (privacy). Echter kan het gebeuren dat ze om juridische redenen verplicht worden dat wel te doen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

ARTIKEL 9. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Postema Bouwbedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@postemabouw.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Postema Bouwbedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

ARTIKEL 10. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Postema Bouwbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@postemabouw.nl

ARTIKEL 11. WIJZIGEN

Postema Bouwbedrijf kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, op onze website, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacybeleid: FAQ
bottom of page